Zasady i warunki

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Notarly

 

 1. DEFINICJE 

 

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://notarly.pl/, w tym aplikacji dostępnej za jego pośrednictwem, dostępnej pod adresem https://cloud.notarly.pl/. 

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 

 1. Aplikacja– aplikacja dostępna za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia świadczenie przez Usługodawcę m.in. następujących Usług:
 • generowanie Dokumentów w formatach docx., odt., pdf. w oparciu o formularz;
 • zarządzanie repozytorium Dokumentów;

 

 1. Cennik– cennik Aplikacji, stanowiący podstawę wyliczenia opłat za dostęp i korzystanie z Aplikacji, w tym stawki abonamentu dostępny w ramach Serwisu lub Aplikacji. Usługodawca może zmienić Cennik według swojego uznania w każdym czasie, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na opłaty wcześniej uiszczone przez Klienta, a także Usługi uzyskane w związku z dostępem do Aplikacji do dnia wejścia w życie zmiany Cennika. Cennik znajduje się w Serwisie, w Aplikacji w albo jest wysyłany Klientowi w ramach procesu rejestracji Konta, wraz z Regulaminem i Umową powierzenia. Jeżeli Cennik znajdujący się w Serwisie nie odpowiada Cennikowi przesłanemu Klientowi w ramach procesu rejestracji Konta, obowiązuje Cennik przesłany indywidualnie Klientowi;

 

 1. Dane Osobowe– wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, wprowadzane do Serwisu w celu korzystania z Aplikacji;

 

 1. Dokument – projekt dokumentu prawnego, stworzony przez Klienta w ramach Aplikacji na podstawie modułowego szablonu;

 

 1. Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych, składający się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej małej i jednej wielkiej litery, a także jednej cyfry, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Usługodawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu lub Aplikacji;

 

 1. Klient– podmiot, któremu Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu, będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

 

 1. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);

 

 1. Konto– usługa elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, pozwalająca Klientowi korzystać z Aplikacji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Serwisu w sposób określony w Polityce prywatności Notarly dostępnej w stopce strony internetowej https://notarly.pl/, a inni Użytkownicy – po dokonaniu ich prawidłowej rejestracji przez Klienta w ramach Aplikacji;

 

 1. Licencja– licencja udzielona Klientowi na korzystanie z Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Cenniku;

 

 1. Login– indywidualny identyfikator Użytkownika w Aplikacji, przypisany do jednego użytkownika;

 

 1. Okres Abonamentowy– okres dostępności określonych w Regulaminie i Cenniku Usług w ramach Aplikacji, za który uiszczana jest Opłata Abonamentowa;

 

 1. Opłata Abonamentowa– wyliczona na podstawie Cennika opłata obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę określonych w Regulaminie i Cenniku Usług, tj. dostępność Aplikacji dla Klienta przez Okres Abonamentowy;

 

 1. Polityka prywatności – Polityka prywatności serwisu Notarly;

 

 1. Przedsiębiorca Chroniony– Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowę z Usługodawcą związaną z jego działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej (PKD), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

 1. Regulamin / Umowa– niniejszy dokument określający zasady zawierania umów oraz zasady świadczenia i korzystania z Aplikacji oferowanej przez Usługodawcę Klientowi za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Usługodawcy. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego;

 

 1. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

 1. Serwis– platforma dostępna za pośrednictwem adresu URL https://cloud.notarly.pl/ umożliwiająca Usługodawcy świadczenie Usług na rzecz Klienta w tym za pośrednictwem Aplikacji na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

 

 1. Treści– elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Aplikacji, wizualizacje, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu lub Aplikacji przez Usługodawcę;

 

 1. Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierana przez Notarly z Klient

 

 1. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie;

 

 1. Usługodawca / Notarly – Scribe Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000857730; NIP: 7162830474; REGON: 386895940; kapitał zakładowy: 5000,00 zł; e-mail: [email protected]; numer telefonu: [508335210];

 

 1. Użytkownik– osoba fizyczna, identyfikowana adresem e-mail stanowiącym jej Login, nad którym to adresem osoba ta sprawuje wyłączną kontrolę w zakresie bieżącego wykorzystania w działalności gospodarczej, będąca członkiem Zespołu Klienta albo będąca Klientem;

 

 1. Wymagania Techniczne– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez każdego Użytkownika jest niezbędne do korzystania z Aplikacji za pośrednictwem Serwisu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Google Chrome Mobile, Mozilla Firefox, Apple Safari, Apple Safari Mobile, w najbardziej aktualnej dostępnej wersji, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies, by korzystać z Serwisu, a także wyłączone blokady reklam oraz skryptów; Klient musi posiadać i mieć wyłączny dostęp do adresu e-mail oraz urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;

 

 1. Wzór– edytowalny w ustalonym zakresie, modułowy, dynamiczny szablon umowy lub innego dokumentu prawnego pochodzący od Klienta i dostępny dla jego Użytkowników albo udostępniony Klientowi przez Usługodawcę, na podstawie którego Klient może tworzyć własne Dokumenty;

 

 1. Zespół – grupa Użytkowników, za których płatności za korzystanie z Aplikacji uiszczane są łącznie przez Klienta, który stworzył Zespół, i których Konta połączone są w taki sposób, że widzą oni nawzajem swoje Wzory oraz Dokumenty, chyba że administrator danego Zespołu (Użytkownik, który Zespół założył) przydzieli użytkownikom inne uprawnienia.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest dobrowolna, ale konieczna dla korzystania z Aplikacji.

 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji wymaga spełnienia minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.

 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wymaga połączenia z Internetem oraz może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta lub Użytkownika kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

 

 1. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie przez Użytkownika indywidualnego (tj. przeznaczonego wyłącznie dla tego Użytkownika) konta e-mail.

 

 1. Korzystanie z Aplikacji jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Użytkownika. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk: Usługodawca – w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie; a Użytkownik – w szczególności do zachowania Hasła i Loginu w ścisłej poufności i nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym, a także zmieniania Hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni. Ponadto, Klient ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy i osób trzecich za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu, w szczególności Użytkowników znajdujących się w jego Zespołach, jak za własne działania i zaniechania.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji co najmniej w tym samym zakresie, w jakim Użytkownicy są związani tajemnicą notarialną. Zobowiązanie Usługodawcy do zachowania wspomnianej tajemnicy obejmuje także podmioty, przy pomocy których Usługodawca świadczy Usługi i które to podmioty są obowiązane do zachowania informacji w tajemnicy w tym samym zakresie, co Usługodawca.

 

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, następujące usługi elektroniczne w postaci:

 

 1. zakładanie Konta Klienta; oraz
 2. udzielanie dostępu do Aplikacji i jej wybranych funkcji.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. podawania, w ramach korzystania z Aplikacji, wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
 2. podawania w ramach korzystania z Aplikacji wyłącznie z takich danych osobowych, do których posiada aktualną podstawę przetwarzania w rozumieniu przepisów RODO;
 3. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub działania Serwisu, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 4. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Usług w ramach korzystania z Aplikacji;
 5. terminowego uiszczania opłat w związku z korzystaniem z Aplikacji oraz innych ustalonych przez Użytkownika i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości (chyba że koszty te za Użytkownika ponosi Klient);
 6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu lub Aplikacji jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 7. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie lub Aplikacji niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji;
 8. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony Dokumentów, Treści i Wzorów dostarczanych przez Usługodawcę;
 9. zapewnienia, że z jednego Konta będzie korzystać nie więcej niż jedna osoba.

 10. Usługodawca może ze względów technicznych czasowo wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w celu ich ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji lub napraw. Usługodawca, gdy jest to możliwe w normalnym toku utrzymania Aplikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usług w ramach korzystania z Aplikacji poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail stanowiący Login lub zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu lub Aplikacji. Jeżeli zmiana treści lub usługi cyfrowej nie jest niezbędna do zachowania zgodności z Umową, a jednocześnie istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Przedsiębiorcy Chronionego do treści lub usługi cyfrowej, Przedsiębiorca Chroniony może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dokonania zmiany, chyba że Usługodawca zapewnił Przedsiębiorcy Chronionemu uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową, w stanie niezmienionym.

 

 1.  

 

 1. Usługodawca nie świadczy usług na rzecz podmiotów z siedzibą w jakimkolwiek kraju, który nie współpracuje z UE w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów podatkowych. W przypadku gdyby Usługodawca pozyskał wiedzę, że zawarł Umowę z takim podmiotem, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia.

 

 • REJESTRACJA W APLIKACJI

 

 1. Pierwsze skorzystanie z Aplikacji rozpoczyna się od rejestracji Klienta za
  pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Usługodawcy, w ramach którego Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ewentualnie inne dane podane przez Klienta, a także akceptuje Politykę prywatności oraz wyraża zgodę na podjęcie kontaktu ze strony Notarly w celu ukończenia procesu rejestracji konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) przy formularzu rejestracyjnym. Następnie, Usługodawca podejmuje kontakt z Klientem w celu potwierdzenia danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym, podania danych firmy Klienta (firma, siedziba, adres, numer KRS/CEIDG, NIP, REGON), podania Danych osobowych pracownika lub współpracownika Klienta będącego osobą kontaktową na linii Notarly-Klient (tj. imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon), jak również określenia liczby Użytkowników w ramach Zespołu Klienta. Wspomniane potwierdzenie danych będzie dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez Klienta do Notarly, co będzie równoznaczne z weryfikacją adresu e-mail podanego przez Klienta w ramach formularza rejestracyjnego.

 

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia Notarly przesyła Klientowi Regulamin i Umowę powierzenia wraz z instrukcją zawierania umów objętych Regulaminem i Umową powierzenia. Po zawarciu Regulaminu i Umowy powierzenia Notarly generuje dla Klienta indywidualny Login i Hasło oraz przekazuje je Klientowi. Brak potwierdzenia przez Notarly wspomnianych danych lub brak zawarcia Regulaminu lub Umowy powierzenia będzie skutkować brakiem utworzenia konta Klienta i możliwości skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, w szczególności brakiem możliwości korzystania z Aplikacji Notarly.

 

 1. Po rejestracji i po zalogowaniu na swoje konto, Klient w zakładce „Moja firma” może podać dodatkowe Dane osobowe, w szczególności: firmę, siedzibę, adres, numer KRS, numer NIP, numer REGON, imię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko innych Użytkowników, które mogą ułatwić lub być niezbędne do skorzystania z Aplikacji Notarly.

 

 1. Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą zawierana jest w momencie, w którym ostatnie z następujących zdarzeń ma miejsce: 1) pierwsze logowanie Klienta przy pomocy Loginu i Hasła, 2) skuteczne zawarcie Regulaminu i Umowy powierzenia oraz 3) uiszczenie Opłaty Abonamentowej zgodnie z Cennikiem. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 1. Adres e-mail Klienta wykorzystywany do rejestracji, nie może być wcześniej zapisany w bazie Usługodawcy do identyfikacji innego konta w ramach Aplikacji. W przypadku, gdyby okazało się, że adres e-mail Klienta został wykorzystany do rejestracji Konta przez osobę trzecią niemającą dostępu do tego adresu lub której dostęp jest bezprawny, Klient jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację Usługodawcy.

 

 1. W ramach Aplikacji Klient może tworzyć Zespoły, do których zostaną dodani wybrani przez niego inni Użytkownicy, którzy zobowiązani są do posiadania swojego Konta. Klient przekazuje Użytkownikom, będącym członkami Zespołu, indywidualne Loginy i Hasła. Klient może utworzyć Konta dla takiej liczby Użytkowników, jaka wynika z uzgodnionej liczby Użytkowników w ramach Zespołu Klienta i uiszczonej przez niego Opłaty Abonamentowej zgodnie z Cennikiem. Zwiększenie liczby Użytkowników, będących członkami Zespołu, może wymagać zmiany Umowy, i może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Klienta Opłaty Abonamentowej zgodnie z Cennikiem za możliwość korzystania z Aplikacji przez nowych Użytkowników. W tym celu należy skontaktować się z Do skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji niezbędne są akceptacja Polityki Serwisu oraz Regulaminu.

 

 

 1. SPOSÓB ZAPŁATY OPŁATY ABONAMENTOWEJ

 

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca może świadczyć Usługi odpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie bądź w sposób uzgodniony indywidualnie z Klientem.

 

 1. Opłata Abonamentowa określona jest w Cenniku i stanowi kwotę netto, powiększaną o obowiązującą w chwili wykonywania usługi stawkę podatku VAT. Jest to opłata za miesiąc korzystania z Aplikacji, chyba że co innego uzgodniono indywidualnie z Klientem. Jeden miesiąc stanowi również minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z Umowy. Opłata Abonamentowa może opierać się na indywidualnych uzgodnieniach z Klientem.

 

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej z góry w terminie wskazanym przez Usługodawcę, za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Usługodawcę kanałów płatności.

 

 1. Za datę zapłaty Opłaty Abonamentowej uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

 1. Klient upoważnia niniejszym Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym wyraża akceptację na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej na adres e-mail stanowiący Login Klienta. Faktury możliwe są do pobrania również w Aplikacji w zakładce “Moja firma”.

 

 1. Sposoby płatności Opłaty Abonamentowej określone są w ramach Serwisu lub w Aplikacji, albo w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w szczególności w ramach procesu rejestracji Klienta.

 

 1. Aby skorzystać z metody cyklicznego pobierania płatności, w panelu “Moja firma”, rubryce “Faktury i płatności” należy uzupełnić dane karty kredytowej. W celu jej weryfikacji, za pośrednictwem serwisu tpay zostanie zablokowana opłata w wysokości 1 zł, która następnie zostanie zwrócona przez dostawcę płatności.

 

 1. W przypadku przekroczenia terminu płatności wskazanego w ust. 3, Klient zostanie wezwany do zapłaty. Wezwanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany do przesyłania faktur w formie elektronicznej, wraz z 7-dniowym terminem do dokonania zapłaty (za datę doręczenia wezwania uznaje się moment wprowadzenia go do obiegu elektronicznego, a nie datę odczytania wiadomości e-mail). W przypadku braku zapłaty w w/w terminie Usługodawca ma prawo natychmiastowo zawiesić Klientowi lub Użytkownikom w ramach Zespołu Klienta dostęp do Aplikacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Klienta oraz/lub zablokowania dostępu do Aplikacji. Akceptując Regulamin Klient niniejszym potwierdza, że jest świadomy, że zawieszenie bądź zablokowanie dostępu do Aplikacji nie wstrzymuje wystawiania faktur przez Usługodawcę za kolejne Okresy Abonamentowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Dokumenty i inne dane utracone przez Klienta na skutek zaprzestania świadczenia Usług oraz zawieszenia bądź zablokowania dostępu do Aplikacji będących wynikiem nieterminowej zapłaty lub jej braku.

 

 1. LICENCJA

 

 1. W zakresie, w jakim w ramach korzystania z Aplikacji następuje korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności ze Wzorów udostępnionych przez Usługodawcę, Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Klientowi Licencji na korzystanie z Aplikacji w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

 

 1. Usługodawca udziela Klientowi lub innemu Użytkownikowi upoważnienia (Licencji) do korzystania z Aplikacji w zakresie koniecznym do korzystania z Usług za jej pośrednictwem, na terenie całego świata, w okresie obowiązywania Umowy.

 

 1. Korzystanie z Aplikacji w innym zakresie niż wskazanym w Regulaminie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody Usługodawcy, udzielonej na piśmie lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

 

 1. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji – korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem sieci Internet za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Aplikacji na innych polach eksploatacji jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń z Usługodawcą.

 

 1. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Aplikacji.

 

 1. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodzielną i nie obejmuje swym zakresem uprawnienia do udzielenia dalszej licencji (sublicencji), jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Aplikacji.

 

 1. Udzielenie Licencji nie powoduje utraty jakichkolwiek praw autorskich Usługodawcy w stosunku do Aplikacji, jak również nie powoduje nabycia ww. praw przez Użytkownika (a jedynie stanowi upoważnienie do korzystania z Aplikacji w zakresie wyraźnie objętym Umową).

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W ramach korzystania z Aplikacji niezbędne jest powierzenie Danych Osobowych przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Klient oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych, które są powierzane Usługodawcy w ramach korzystania z Aplikacji.

 

 1. Klient powierza Usługodawcy (jako procesorowi) do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie określonym w ust. 5 poniżej i poleca Usługodawcy ich przetwarzanie, a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem i Umową powierzenia.

 

 1. Usługodawca może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy, w zakresie i celu przewidzianym w Umowie oraz niezbędnym dla jej wykonywania, w szczególności w celu wykonywania Usług w ramach Aplikacji, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów przechowywania umów danego Klienta albo obowiązek dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa.

 

 1. Polecenie przez Klienta przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, pobieranie, analizowanie, opracowywanie, przechowywanie, przekazywanie oraz usuwanie danych.

 

 1. Zakres Danych Osobowych powierzonych Usługodawcy do przetwarzania obejmuje następujące Dane Osobowe:

 

 1. dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres, firma Klienta, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres IP oraz dane urządzenia i przeglądarki, wykorzystywanych do złożenia oświadczenia woli dotyczącej danego Dokumentu, adres do doręczeń, właściwy urząd skarbowy, numer rachunku bankowego, numer wewnętrzny);
 2. dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu komórkowego);
 3. dane osób, które będą stronami umowy procesowanej za pośrednictwem Aplikacji lub których zostaną wprowadzone do Aplikacji przez Użytkownika w treści wspomnianej umowy (rodzaj wprowadzonych danych zależy od Użytkownika oraz dostępnych funkcji w ramach Aplikacji).

 

Podanie ww. danych jest niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

 

 1. Usługodawca obowiązany jest:

 

 1. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Użytkownika  o tym obowiązku prawnym, o ile obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 2. zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, w szczególności do zachowania przekazanych informacji w tajemnicy w tym samym zakresie, w jakim są one objęte tajemnicą notarialną;
 3. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 4. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust. 10 poniżej oraz w obowiązujących przepisach prawa;
 5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;
 7. udostępniać Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Usługodawcę jako podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W związku z obowiązkiem określonym w niniejszej lit. g., Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Klient jest uprawniony do przeprowadzania lub zlecenia audytorowi kontroli zgodności przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych Danych Osobowych z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Usługodawcę jego obowiązków.

 

 1. W każdym przypadku kontroli Klient doręcza Usługodawcy pisemne zawiadomienie o zamiarze jej przeprowadzania z jednoczesnym wskazaniem propozycji zakresu i proponowanego terminu (wynoszącego co najmniej 14 dni od dnia złożenia propozycji) kontroli, wykazem osób upoważnionych przez Klienta do jej przeprowadzenia oraz opisem okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie.

 

 1. Usługodawca ma prawo do odmowy przeprowadzenia kontroli w całości lub w części oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli jej przeprowadzenie, może w sposób niekorzystny wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Usługodawcy, wiązałoby się z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub mogłoby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych.

 

 1. Usługodawca może powierzyć Dane Osobowe powierzone mu na mocy Regulaminu podmiotom trzecim wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, na co niniejszym Użytkownik wyraża ogólną zgodę. Podmiotami trzecimi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi serwisowe w ramach Aplikacji na rzecz Usługodawcy oraz podmioty zapewniające Usługodawcy wsparcie techniczne i organizacyjne, w tym teleinformatyczne.

 

 1. Zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę określa szczegółowo Umowa powierzenia.

 

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Aplikacją lub Serwisem powinny być zgłaszane poprzez platformę komunikacyjną (czat) dostępną poprzez stronę internetową Serwisu (jeśli dotyczy) lub poprzez adres e-mail: [email protected].

 

 1. Konieczne elementy zgłoszenia reklamacyjnego to:

 

 1. imię i nazwisko zgłaszającego;
 2. adres e-mail zgłaszającego (w przypadku Użytkowników powinien to być adres
  e-mail, na który zarejestrowane jest konto Użytkownika w Aplikacji);
 3. firma, siedziba lub adres organizacji zgłaszającego;
 4. szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.

 

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym dla rozpatrzenia reklamacji będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 (czternaście) dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne kończy się przesłaniem przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Odpowiedź przesyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca oświadcza, że udostępnione w Aplikacji Wzory oraz powstałe w ramach Aplikacji Dokumenty mają charakter poglądowy.

 

 1. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi w granicach dozwolonych przepisami prawa polskiego.

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz Aplikacja udostępniana za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.

 

 1. W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy związana z realizacją Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych korzyści, i nie będzie przekraczała łącznie wysokości dwukrotności sumy opłat netto za ostatni okres rozliczeniowy Klienta.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w tym za ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Aplikacji.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i rzetelność danych podmiotów, uzyskanych przez Klienta przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji w związku z wykorzystaniem danych z wszelkich zewnętrznych rejestrów.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach Klienta.

 

 1. Klient powinien być świadomy, że Serwis oraz Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tą działalnością gospodarczą lub działalnością jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności związaną z treścią Wzorów lub Dokumentów. Wszystkie propozycje umieszczone przez Usługodawcę we Wzorach są niewiążące dla Klienta i powinny być
  wykorzystywane po dokładnym przeanalizowaniu ich potencjalnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności, jeżeli chodzi o odpowiedni dobór treści danego Dokumentu do okoliczności prawnych lub faktycznych występujących lub mających wystąpić dla osób składających oświadczenia woli w ramach Dokumentu. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na wykorzystanie umów w formie aktu notarialnego wobec specyficznych wymogów stawianych tego typu umowom przez przepisy prawa, jak również ze względu na odpowiedzialność notariuszy za prawidłowe sporządzenie aktów notarialnych. 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY CHRONIONEGO

 

 1. Postanowienia punktu IX Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców Chronionych oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.

 

 1. Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Scribe Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy lub na adres e-mail: [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy Chronionego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Przedsiębiorcy Chronionemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

 1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy Chronionemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Jeżeli na wyraźne żądanie Przedsiębiorcy Chronionego Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Przedsiębiorca Chroniony będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

 

 1. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą Chronionym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy z momentu zawarcia Umowy.

 

 1. Na żądanie Przedsiębiorcy Chronionego Usługodawca udostępnia mu instrukcję korzystania z Aplikacji.

 

 1. Usługodawca informuje Przedsiębiorcę Chronionego o aktualizacjach Aplikacji, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Przedsiębiorcy Chronionemu, przez czas trwania Umowy. Usługodawca informuje także Przedsiębiorcę Chronionego o konsekwencjach braku aktualizacji Aplikacji, jeżeli aktualizacja wymaga instalacji przez Przedsiębiorcę Chronionego.

 

 1. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 

 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usługi w ramach Aplikacji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmiana zakresu świadczenia usługi w ramach Aplikacji poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.

 

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca z 7-dniowym wyprzedzeniem udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu lub Aplikacji oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail stanowiący Login, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca będzie zawierał Umowy z nowym Klientem na warunkach opisanych w zmienionym Regulaminie.

 

 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania Klientowi informacji o zmianie, o której mowa w ust. 2 powyżej, chyba że co innego wskazano w informacji o zmianie Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie co najmniej 2 dni przed datą zmiany, której dotyczy informacja, oznacza automatyczną akceptację zmian przez Klienta.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony
  w każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku Okresu Abonamentowego dłuższego niż jeden miesiąc, skutek wypowiedzenia następuje z końcem Okresu Abonamentowego. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

 

 1. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Opłaty Abonamentowej należnej za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca danego Okresu Abonamentowego.

 

 1. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, Usługodawca zwróci Klientowi część uiszczonej przez Klienta Opłaty Abonamentowej obliczoną proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Abonamentowego objętego Umową, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania świadczenia Usług w ramach Aplikacji, na rachunek bankowy, z którego została uiszczona ostatnia Opłata Abonamentowa (przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy).

 

 1. Usługodawca swoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy kieruje na adres e-mail stanowiący Login Klienta. Klient swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy kieruje na adres e-mail: [email protected].

 

 1. Usługodawca może zawiesić/zablokować Klientowi dostęp do Aplikacji lub wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części w następujących przypadkach:

 

 1. sposób korzystania przez Klienta (lub Użytkownika Zespołu Klienta) z Aplikacji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Aplikacji;
 2. działalność Klienta (lub Użytkownika Zespołu Klienta) jest sprzeczna z obowiązującymi lub powszechnie przyjętymi normami, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. Klient lub Użytkownik Zespołu Klienta narusza postanowienia pkt II. ust. 10 Regulaminu,
 4. występują okoliczności opisane w pkt II. ust. 12 Regulaminu,
 5. Klient zalega z uiszczeniem Opłaty Abonamentowej w sposób opisany w pkt IV ust. 7.

 

 1. Z dniem rozwiązania Umowy uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji wygasają. Po upływie tego terminu wszystkie dane powiązane z Użytkownikiem w ramach korzystania z Aplikacji, mogą zostać bezpowrotnie usunięte. Do tego momentu Użytkownik zachowuje dostęp do swojego Konta, jednak jedynie w zakresie dostępu do podpisanych w trakcie obowiązywania Umowy Dokumentów. Wówczas Użytkownik ma prawo wglądu do takich Dokumentów oraz pobrania ich w postaci wygenerowanych plików PDF.

 

 1. Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta i Użytkowników należących do Zespołu Klienta, co wiąże się z zakończeniem korzystania z Usług. Nie ma to jednak wpływu na obowiązywanie Umowy oraz na prawa i obowiązki z niej wynikające.

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2023

 

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy z momentu zawarcia Umowy.

 

 1. Usługodawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usług, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii).

 

 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi w ramach Aplikacji.

 

 1. Zbycie przez Klienta uprawnień lub obowiązków związanych z Umową może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie dokumentowej.

 

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie,
  a także mogą go powielać do celów informacyjnych, bez możliwości wykorzystania
  do innych celów, w szczególności związanych ze świadczeniem innych usług.

 

×