Polityka prywatności

 1. Definicje
  1. Administrator lub Notarly – SCRIBE SOFTWARE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Puławach; adres: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy; zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000857730; NIP: 7162830474; REGON: 386895940.
  2. Aplikacja – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie.
  3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Notarly.
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem notarly.pl.
  8. Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierana przez Notarly z Użytkownikiem Aplikacji.
  9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie
  1. Korzystanie z Serwisu
   1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celach:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 2. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych;
 4. marketingowym Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

 

 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności;

 

 1. Newsletter (formularz zgłoszeniowy „Zapisz się na Newsletter”/formularz rejestracyjny)
  1. Wypełniając formularz rejestracyjny w ramach Serwisu, Użytkownik może także wyrazić chęć skorzystania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) dostępnego w formularzu rejestracyjnym. W takim wypadku, podawane przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego Dane osobowe obejmujące – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ewentualnie inne dane podane w wiadomości Użytkownika – będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje handlowe o działalności Administratora, po wcześniejszej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika w drodze skorzystania z linka przesłanego Użytkownikowi na podany adres e-mail. Podanie tych danych oraz weryfikacja adresu e-mail są niezbędne w celu wysyłki newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego otrzymywania.
  2. Użytkownik może otrzymać newsletter także w drodze wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie „Zapisz się na Newsletter”. W takim wypadku, podawane przez Użytkownika w ramach formularza zgłoszeniowego Dane osobowe obejmujące adres e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje handlowe o działalności Administratora, po wcześniejszej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika w drodze skorzystania z linka przesłanego Użytkownikowi na podany adres e-mail. Podanie tych danych oraz weryfikacja adresu e-mail są niezbędne w celu wysyłki newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego otrzymywania.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   1. umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z aktualną ofertą Administratora zawartą w newsletterze – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji działań marketingowych Administratora w postaci kierowania do Użytkowników e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, w związku z zapisem do newslettera, jak również wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

 

 1. Utworzenie konta w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji Notarly (formularz rejestracyjny)

 

 1. Notarly umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji Notarly. Użytkownik, który chce korzystać z Aplikacji Notarly, powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie poprzez podanie Danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, ewentualnie innych danych podanych przez Użytkownika, jak również poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) dostępnego w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z którym Użytkownik akceptuje Politykę oraz wyraża zgodę na podjęcie kontaktu ze strony Notarly w celu ukończenia procesu rejestracji konta. Podanie danych – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – a także zaznaczenie wspomnianego okienka (checkbox) dostępnego w formularzu zgłoszeniowym, jest niezbędne dla założenia konta lub skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, np. korzystania z Aplikacji Notarly.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na podjęcie kontaktu telefonicznego lub mailowego ze strony Notarly w celu założenia konta w Serwisie. W ramach wspomnianego kontaktu Notarly prosi o potwierdzenie danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym, podanie danych firmy Użytkownika (firma, siedziba, adres, numer KRS/CEIDG, NIP, REGON), podanie Danych osobowych pracownika lub współpracownika Użytkownika będącego osobą kontaktową na linii Notarly-Użytkownik (tj. imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon), określenie liczby osób korzystających z Aplikacji. Wspomniane potwierdzenie danych będzie dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez Użytkownika do Notarly, co będzie równoznaczne z weryfikacją adresu e-mail podanego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia określonego w pkt 3.3.2 Notarly przesyła Użytkownikowi Regulamin i Umowę powierzenia wraz z instrukcją zawierania umów objętych Regulaminem i Umową powierzenia. Po zawarciu Regulaminu i Umowy powierzenia Notarly generuje dla Użytkownika indywidualny login i hasło oraz przekazuje je Użytkownikowi. Brak potwierdzenia przez Notarly wspomnianych danych lub brak zawarcia Regulaminu lub Umowy powierzenia będzie skutkować brakiem utworzenia konta Użytkownika i możliwości skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, w szczególności brakiem możliwości korzystania z Aplikacji Notarly.
 4. Po rejestracji i po zalogowaniu na swoje konto, Użytkownik w zakładce „[nazwa zakładki]” może podać dodatkowe Dane osobowe, w szczególności: firmę, siedzibę, adres, numer KRS, numer NIP, numer REGON, imię i nazwisko Użytkownika będącego notariuszem, imię i nazwisko zastępcy notariusza będącego pracownikiem lub współpracownikiem Użytkownika,  które mogą ułatwić lub być niezbędne do skorzystania z wszystkich usług Serwisu, w szczególności do skorzystania z Aplikacji Notarly.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. umożliwienia korzystania z Aplikacji Notarly, w tym uzyskania korzyści w nim dostępnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rejestracji konta i umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z Aplikacji Notarly, w związku z wypełnieniem danych w formularzu rejestracyjnym, jak również wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim w zakresie udokumentowania przekazania Użytkownikowi korzyści związanych z uczestnictwem w Aplikacji Notarly, o których to obowiązkach mowa w szczególności w przepisach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych. 

 

 1. Chatbot
  1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy dostępnego w Serwisie czatu na żywo (usługa Chatbota).
  2. Dane osobowe Użytkownika korzystającego z funkcji czatu, są przetwarzane w celach:
   1. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obsłudze zapytań Użytkowników serwisu kierowanych za pośrednictwem Chatbota;
   2. kierowania treści marketingowych przez Administratora, w ramach czatu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości kierowania treści promujących działalność i usługi Administratora w związku z wyrażoną zgodą;
   3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych. 

 

 1. Prezentacja Aplikacji Notarly (formularz zgłoszeniowy „Wypróbuj demo”)
  1. Użytkownik wypełniający formularz zgłoszeniowy „Wypróbuj demo” może wyrazić zgodę na podjęcie kontaktu ze strony Notarly w celu bezpłatnej prezentacji funkcji Aplikacji Podanie danych w ramach formularza zgłoszeniowego – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail jest wymagane w celu obsługi zgłoszenia i organizacji bezpłatnej prezentacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia i wzięcia udziału w konsultacji. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   1. obsługi zgłoszenia skierowanego przy pomocy formularza, w tym realizacji usługi bezpłatnej prezentacji funkcji Aplikacji Notarly w związku z otrzymanym zgłoszeniem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); jak również wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

 

 1. Organizacja Webinarów (formularz zgłoszeniowy „Zapisz się na Webinar” / formularz rejestracyjny)
  1. Wypełniając formularz rejestracyjny w ramach Serwisu, Użytkownik może także wyrazić chęć skorzystania z usługi organizacji Webinarów przez Notarly poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) dostępnego w formularzu rejestracyjnym. W takim wypadku, podawane przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego Dane osobowe obejmujące – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ewentualnie inne dane podane w wiadomości Użytkownika – będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki zaproszeń na Webinary, po wcześniejszej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika w drodze skorzystania z linka przesłanego Użytkownikowi na podany adres e-mail. Podanie tych danych oraz weryfikacja adresu e-mail są niezbędne w celu wysyłki zaproszenia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego otrzymywania.
  2. Użytkownik może otrzymać zaproszenie na Webinar także w drodze wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie „Zapisz się na Webinar”. W takim wypadku, podawane przez Użytkownika w ramach formularza zgłoszeniowego Dane osobowe obejmujące adres e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki zaproszenia na Webinar, po wcześniejszej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika w drodze skorzystania z linka przesłanego Użytkownikowi na podany adres e-mail. Podanie tych danych oraz weryfikacja adresu e-mail są niezbędne w celu wysyłki zaproszenia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego otrzymywania.
  3. W związku z organizacją Webinarów, Administrator podejmuje kontakt z Użytkownikiem (telefoniczny lub mailowy) i pozyskuje od osób zapisujących się na wydarzenia oraz w nich uczestniczących Dane osobowe. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla organizacji wydarzenia i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest wymagane w celu obsługi zgłoszenia i umożliwienia udziału w Webinarze, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia i wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Użytkownika. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   1. obsługi zgłoszenia skierowanego przy pomocy formularza, w tym udziału w Webinarze organizowanym przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); jak również wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit a RODO) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

 

 1. Korespondencja e-mailowa i tradycyjna 
  1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
   1. komunikacji i rozwiązania sprawy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą;
   2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

 

 1. Kontakt telefoniczny
  1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. 
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
   1. zapewnienia kontaktu i obsługi zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
   2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

 

 1. Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych
  1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością, jak również wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit a RODO) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Korzystanie z Aplikacji Notarly
  1. Po utworzeniu konta w Serwisie, zawarciu Regulaminu i Umowy powierzenia oraz dokonaniu płatności, Administrator umożliwia skorzystanie z dostarczanej przez niego Aplikacji za pośrednictwem zakładki „Zaloguj się”. W przypadku wybrania w/w zakładki, Użytkownik zostanie przekierowany do strony https://cloud.notarly.pl, która jest częścią Serwisu. 
  2. Informacje o Użytkowniku Notarly otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności on-line za usługi kupione od Notarly (informacja o statusie płatności za usługę).

 

 1. Portale społecznościowe
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz analizie preferencji i aktywności Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
  2. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratorów serwisów społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn). Szczegółowe informacje na ten temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe, można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
   2. YouTube: https://policies.google.com/privacy
   3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.
 1. Marketing
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
   2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   3. prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  2. Reklama kontekstowa: Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Reklama behawioralna: Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
  4. Marketing bezpośredni: Administrator przetwarza także Dane osobowe Użytkownika w celu kierowania do niego treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS, za pośrednictwem chatbota lub za pomocą połączeń telefonicznych. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził na nie zgodę. Użytkownik może wycofać każdą z udzielonych zgód w dowolnym momencie np. kontaktując się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w pkt 13 Polityki Prywatności.

 

 1. Pliki cookies i podobna technologia
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji o Użytkowniku np. dotyczących logowania lub preferencji językowych. Administratorem danych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies jest Scribe Software sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. W Serwisie Administrator wykorzystuje własne pliki, które są instalowane bezpośrednio przez Serwis. Wykorzystywane są również plików cookies stron trzecich – które są plikami cookies z domeny innej niż domena odwiedzanej witryny – przede wszystkim do działań analitycznych i reklamowych Administratora.
  2. Serwis wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie oraz dopasowywania treści reklamowych do zainteresowań. W ramach Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są też pliki cookies umożliwiające korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych.
  3. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, które Administrator wykorzystuje w Serwisie. Administrator wykorzystuje regularnie narzędzia do skanowania Serwisu, w celu ustalenia, jakie pliki cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, tak aby lista stosowanych plików cookie była jak najbardziej dokładna. Administrator stosuje następujące kategorie plików: niezbędne, funkcjonalne, analityczne, reklamowe pliki cookies oraz cookies mediów społecznościowych.
  4. Niezbędne pliki cookies
   1. Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
   2. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
   3. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Ustawienia plików cookie” i następnie rozwinąć listę „Niezbędne pliki cookie”, następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.

 

 1. Funkcjonalne i analityczne pliki cookies 
  1. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
  2. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz aby zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na ich zapisywanie (osobną dla plików analitycznych, osobną dla plików funkcjonalnych).
  4. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
  5. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików tych kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Ustawienia plików cookie” i następnie rozwinąć listę „Analityczne pliki cookie” albo „Funkcjonalne pliki cookies”, następnie znajdujący się pod każdą z list przycisk „Szczegóły”.

 

 1. Reklamowe pliki cookies 
  1. Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach, jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszego Serwisu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki Administratora oraz informowaniu o bieżącej ofercie Administratora, w tym poprzez kierowanie do Użytkowników Serwisu informacji marketingowych odpowiadających ich zainteresowaniom, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na zapisywanie reklamowych plików cookies.
  3. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie reklamowych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy. 
  4. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w punkcie 7. Polityki Prywatności – „Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Ustawienia plików cookie” i następnie rozwinąć listę „Reklamowe pliki cookie”, następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.
 2. Pliki cookies mediów społecznościowych 
  1. Pliki cookies mediów społecznościowych są instalowane przez partnerów Administratora, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik. Na podstawie informacji z tych cookies i aktywności w innych serwisach lub w mediach społecznościowych jest budowany profil zainteresowań. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Cookies mediów społecznościowych nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, Administrator nie będzie mógł zapobiegać wyświetleniu tej samej reklamy lub umożliwić polubienia i udostępniania treści zamieszczanych przez Administratora w mediach społecznościowych.
  2. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych plików, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies”, który znajduje się w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Ustawienia plików cookie” i następnie rozwinąć listę „Pliki cookie mediów społecznościowych”, następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”. 

 

 1. Narzędzie analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora 
  1. Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
  2. GOOGLE ANALYTICS: Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 
  3. GOOGLE ADS: Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
  4. PIKSELE FACEBOOKA: Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
  5. HOTJAR: HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
  6. Kommo: Kommo to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez gromadzenie anonimowych informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z formularzy dostępnych w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem narzędzia Kommo dostępne są pod linkiem: https://www.kommo.com/privacy/.

 

 1. Zarządzanie ustawieniami cookies 
  1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych w punkcie 7.4 poniżej.
  2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
  3. W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies pochodzących z Serwisu.
  4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w poniższy przycisk „Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu.
  5. Po wyświetleniu bannera, Użytkownik może wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES„. Następnie należy przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookies i wcisnąć przycisk „ZAPISZ USTAWIENIA”.
  6. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Google Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/
   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.
  7. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
   1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
  8. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie dane kontaktowe Administratora wskazane w pkt 13 Polityki.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych 
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Podmiotom danych (osobom, których dane są przetwarzane) przysługują następujące prawa:
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
   2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
   3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
   4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
   9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
   10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw 
  1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
   1. w formie pisemnej na adres Administratora;
   2. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
  2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
   1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
   2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
   3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.).
  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
  4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
  5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. 
  6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

 

 1. Odbiorcy danych
  1. W pewnych przypadkach, o ile jest to konieczne dla osiągnięcia opisanych wyżej celów, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. dostawcom usług IT, dostawcom CRM, dostawcom usług do zamawiania i wywoływania rozmów telefonicznych, firmom analitycznym i marketingowym). W takich przypadkach Notarly zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.
  2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  4. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach Notarly robotom internetowym, Notarly stosuje mechanizm reCAPTCHA dostarczany przez Google Ireland Limited do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Notarly może ujawnić Google Ireland Limited adres IP komputera Użytkownika. Pełna polityka prywatności Google Ireland Limited znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

 1. Przekazywanie danych poza EOG 
  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje znajdziesz: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej; wzory umów znajdziesz tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza EOG w następujących przypadkach: 
   1. w przypadku korzystania z bloga dostępnego w Serwisie – do dostawcy narzędzia WordPress, umożliwiającego jego prowadzenie i zarządzanie publikowanymi treściami, tj. Automatic Inc. z siedzibą w USA;
   2. w związku ze stosowaniem narzędzia Google Analytics umożliwiającego prowadzenie analiz aktywności Użytkowników oraz tworzenie raportów i statystyk z takich analiz, a także narzędzia Google Ads, umożliwiającego mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora – Dane osobowe Użytkowników przekazywane są do Google LLC. z siedzibą w USA;
   3. w związku z korzystaniem z narzędzia Facebook Pixel, dostawca tego narzędzia – Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, przekazuje Dane osobowe do jego podwykonawców zlokalizowanych w USA;
   4. w związku z wykorzystywaniem narzędzia Hotjar do prowadzenia analiz aktywności Użytkowników oraz tworzenia raportów i statystyk, Dane osobowe Użytkowników przekazywane są przez dostawcę tego narzędzia – Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie, do jego podwykonawców zlokalizowanych w USA;
   5. w związku z wykorzystywaniem narzędzia Kommo do zarządzania relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są przez dostawcę tego narzędzia – QSOFT LLC z siedzibą w San Francisco do jego podwykonawców zlokalizowanych w USA;
  3. W celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przekazywanych Danych osobowych, przekazywanie to odbywa się w oparciu o:
   1. decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w Kanadzie, która jest dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002 – w przypadku przekazywania Danych osobowych przez Elementor Ltd. do jego podwykonawcy zlokalizowanego w Kanadzie; 
   2. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską – w przypadku przekazywania Danych osobowych do pozostałych podwykonawców z siedzibą w krajach, o których mowa w pkt. 12.2.1 – 12.2.8. powyżej; Uczestnik ma prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosowanych środków bezpieczeństwa.  

 

 1. Dane kontaktowe 
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny Administratora: Scribe Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy. 

 

 1. Zmiany polityki prywatności
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. 

 

×